Fördelar med en OVK besiktning för din fastighet

En OVK besiktning, eller en obligatorisk ventilationskontroll, är en undersökning av ventilationen i en fastighet. Denna besiktning är obligatorisk en gång vart tredje år för fastigheter som är uppförda före 1979 och som har en värmeväxlare eller ett värmeåtervinning system (FTX och FT). För fastigheter uppförda efter 1979 är besiktningen obligatorisk vart tredje år.

En OVK besiktning har många fördelar för fastigheter. Här är några av de viktigaste:

  1. Förbättrad inomhusmiljö: En väl fungerande ventilation är viktig för att säkerställa en bra inomhusmiljö. En dålig ventilation kan leda till fuktskador, mögel, dålig luftkvalitet och ökad lukt. Genom att utföra en OVK besiktning kan man identifiera eventuella problem med ventilationen och åtgärda dem innan de orsakar allvarliga skador eller störningar.
  2. Energieffektivisering: En väl fungerande ventilation kan hjälpa till att minska energiförbrukningen i fastigheten. Om ventilationen inte fungerar som den ska kan det leda till överdriven värmeborttagning eller för låg temperatur, vilket kan innebära att man behöver använda mer energi för att hålla rätt temperatur. Genom att utföra en OVK besiktning kan man se till att ventilationen fungerar optimalt, vilket kan resultera i lägre energikostnader.
  3. Ökat värde på fastigheten: Om man har utfört en OVK besiktning kan det vara attraktivt för en eventuell köpare eller hyresgäst. En OVK besiktning visar att man har tagit hand om fastigheten och att den uppfyller de krav som ställs på ventilationen.
  4. Lagkrav: Som tidigare nämnts är en OVK besiktning obligatorisk för vissa fastigheter. Att inte utföra denna besiktning kan leda till böter och sanktioner.

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att utföra en OVK besiktning för att säkerställa en bra inomhusmiljö, energieffektivisering och ökat värde på fastigheten. Det är dessutom ett krav enligt lag. Genom att regelbundet utföra denna besiktning kan man förebygga eventuella problem

Kontakta oss

Mikael Cosmo
mikael.cosmo@vvkab.se
0705-97 83 37