OVK-besiktning – Krav och regler för en säkrare inomhusmiljö

Obligatorisk ventilationskontroll, även känd som OVK-besiktning, är en viktig del av att säkerställa en hälsosam och trygg inomhusmiljö i fastigheter. OVK-besiktningen syftar till att kontrollera att ventilationssystem fungerar korrekt och uppfyller de gällande kraven. I denna artikel går vi igenom de viktigaste kraven och regler som rör OVK-besiktningar och hur de påverkar fastighetsägare.

Vad innebär OVK-besiktning?

OVK-besiktning är en systematisk kontroll av byggnaders ventilationssystem för att säkerställa att de fungerar korrekt och uppfyller gällande krav. Syftet med OVK-besiktningen är att minska energiförbrukningen, förbättra inomhusluftkvaliteten och bidra till en bättre hälsa för de som bor och arbetar i byggnaderna.

Vilka fastigheter omfattas av OVK-besiktning?

OVK-besiktning omfattar alla typer av byggnader, både bostäder och lokaler, som har mekanisk ventilation. Detta inkluderar bland annat flerbostadshus, kontorsbyggnader, skolor, sjukhus och industribyggnader.

Vilka krav gäller för OVK-besiktning?

Kraven för OVK-besiktning varierar beroende på byggnadens typ, ålder och ventilationssystem. Generellt gäller följande krav:

  • Första OVK-besiktning ska genomföras senast två år efter att byggnaden har tagits i bruk.
  • Därefter ska besiktning genomföras med jämna intervall, som varierar beroende på byggnadens typ och ventilationssystem. Intervallen är vanligtvis mellan 3 och 6 år.
  • Besiktningen måste utföras av en certifierad besiktningsman som har rätt behörighet för den specifika typen av ventilationssystem.
  • Fastighetsägaren är ansvarig för att anlita en besiktningsman och se till att OVK-besiktning genomförs i tid.

Vad händer under en OVK-besiktning?

Under en OVK-besiktning kontrollerar besiktningsmannen att ventilationssystemet fungerar korrekt och uppfyller gällande krav. Detta innefattar bland annat att:

  • Kontrollera att ventilationsaggregat, fläktar, spjäll och filter fungerar som de ska.
  • Mäta luftflöden och jämföra dem med projekterade värden.
  • Bedöma ljudnivåer och se till att de inte överstiger gällande gränsvärden.
  • Kontrollera att underhåll och rengöring utförs enligt rekommendationer.

Kontakta oss

Mikael Cosmo
mikael.cosmo@vvkab.se
0705-97 83 37